De Wereld van Hero Babyvoeding
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie en kansspel ‘Win Hero Baby Peutermelk’ van Hero Nederland B.V. (hierna: ‘Actie’) en eventuele medeorganisatoren.

Samenvatting van de actie 

Door deel te nemen aan de winactie op de social media kanalen in de periode tussen 16 maart en 31 maart maak je kans op 3 pakken peutermelk.  

 

Definities 

Actie: de (spel- of win-)actie van Hero waaraan Deelnemer kan deelnemen om de door Hero geselecteerde prijzen te winnen.

Actieperiode: de Actie duurt van 16-03-2021 tot 31-03-2021.

Actievoorwaarden: deze actie- en spelvoorwaarden die van toepassing zijn op de door Hero (mede) georganiseerde Actie.

Hero: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hero Nederland B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20000142, tevens gebruiker van deze Actievoorwaarden.

Deelnemer: deelnemer aan de Actie, zijnde een natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland.

 

Deelname aan Actie 

Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden.

Deelname staat gedurende de Actieperiode open voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Deelnemers onder de 18 jaar hebben altijd toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Indien achteraf blijkt dat u als Deelnemer geen toestemming heeft van uw ouders kan u worden uitgesloten van (verdere) deelname.

Deelname aan de ‘Actie’ geschiedt volgens de voorgeschreven procedure zoals aangekondigd bij de Actie en op de specifieke Actiewebsite te lezen is. Voor deelname aan de Actie kan het vereist zijn om adequate voorzieningen (bijv. telecommunicatievoorzieningen zoals internet) te hebben, of vooraf bepaalde handelingen te verrichten zoals het invoeren van gegevens: naam, een geldig e-mailadres en postadres. Deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens juist, geldig en volledig zijn.

Deelname aan de ‘Actie’ is gratis tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de Actie. Voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met de Actie is Hero niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

De gegevens die u bij deelname aan de Actie verstrekt worden door Hero zorgvuldig behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving. In de privacyverklaring van Hero leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: https://www.hero.nl/kindervoeding/privacy-statement

Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn: werknemers van Hero en ingeschakelde derden die ten behoeve van Hero aan de Actie werken.

Hero heeft het recht deelname aan de Actie te (doen) controleren op naleving van de Actievoorwaarden. Bij (vermeende) misbruik of fraude behoudt Hero zich het recht om een deelname te diskwalificeren of te weren. 

Prijzen

Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen van Hero. 

Met deelname aan de Actie kunnen uitsluitend de prijzen gewonnen worden zoals aangekondigd bij de Actie. Er kunnen geen andere voordelen verkregen worden. 

Prijzen zijn nimmer in te ruilen voor contant, giraal geld of andere prijzen. Ook kunnen prijzen niet in een winkel of bij een retailer worden ingewisseld of gebruikt worden voor het verkrijgen van andere voordelen dan de prijzen zoals aangekondigd bij de Actie.  

Prijzen kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon, noch zijn eventuele behaalde scores samen te voegen. 

Indien en voor zover er kansspelbelasting over de (uitgekeerde) prijzen verschuldigd is, dan zal Hero die voldoen. 

 

Uitreiking 

Het selecteren van winnaars en het uitreiken van prijzen geschiedt op onpartijdige wijze door Hero zoals aangekondigd bij de Actie. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Uitsluitend Deelnemers die gedurende de Actieperiode op de voorgeschreven wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en geselecteerd zijn hebben recht op een prijs die bij de Actie behoort. 

Indien bij een Actie meerdere identieke prijzen uitgekeerd kunnen worden, dan keert Hero één prijs uit per natuurlijke persoon. 

Prijswinnaars zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging van de Actie via de opgegeven contactgegevens de hoogte worden gesteld van hun gewonnen prijs. 

Indien een prijs een goed is dan worden ze verstuurd naar het opgegeven adres. De prijs wordt ontvangen in de staat zoals ze op moment van ontvangst verkeert. Hero is niet verantwoordelijk voor gebreken en/of beschadigingen aan de prijs. 

 

Wijziging en beëindiging 

U kunt zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan de Actie. Bij afmelding of terugtrekking worden uw gegevens verwijderd. Afmelding van de Actie leidt ertoe dat eventueel behaalde plaats of scores komen te vervallen. 

Hero behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de inhoud van de Actie, de voordelen, de prijzen en Actievoorwaarden. 

Tevens behoudt Hero zich het recht voor de Actie te beëindigen. Hero is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van de Actie. 

 
Overmacht en aansprakelijkheid 

In geval van overmacht is Hero gerechtigd de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. 

Hero is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de ‘Actie’. In het bijzonder is Hero niet aansprakelijk voor schade die verband houden met of het gevolg zijn van: beëindiging of wijziging van de ‘Actie’; typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen, acties van Hero; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website. 

Indien Deelnemer ten onrechte een prijs is onthouden dan zal de aansprakelijkheid van Hero beperkt zijn het alsnog verstrekken van een (vervangende) prijs. 

 

Overige 

Alle intellectuele eigendomsrechten rondom de Actie berusten en blijven berusten bij Hero en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Actie van Hero geheel of gedeeltelijk te reproduceren.  

Deze Actie is conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Hero handelt altijd conform hetgeen bepaald is in de vorengenoemde Gedragscode. 

Deelnemer, zijnde een winnaar, gaat ermee akkoord dat Hero voor promotionele doeleinden de gegevens van Deelnemer kan gebruiken. Tevens toont Deelnemer zich bereid mee te werken aan promotionele activiteiten rondom de Actie van Hero. Medewerking en gebruik van gegevens van Deelnemer geeft geen recht op een (financiële) vergoeding. 

Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of Actievoorwaarden kunnen gericht worden aan Hero Nederland B.V., gevestigd aan de Teteringsedijk 279, (4817 ME) BREDA. 

Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze Actievoorwaarden of Actie zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling. 

***