De Wereld van Hero Babyvoeding
Hero Baby

Algemene Voorwaarden

Bedankt voor je bezoek aan onze website. Deze voorwaarden zijn bedoeld om je een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden voor het gebruik van onze website. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om het onderstaande zorgvuldig te lezen.

Hero Baby is een merk van Hero Kindervoeding B.V. Zij is gevestigd te 4817 ME Breda aan de Teteringsedijk 279, en is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 20132657. Zij wordt hierna (ook) als “Hero Baby” aangeduid.

Hero Baby besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hero Baby aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Hero Baby is verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing. Hero Baby garandeert niet dat de Hero Baby Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en andere schadelijke software. Hero Baby aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendom
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hero Baby.
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze website zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom van Hero Baby. De gebruiker van deze website is verplicht zich overeenkomstig alle terzake relevante wet- en regelgeving te gedragen.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Hero Baby. Het bekijken van deze website en het maken van afdrukken daarvan is uitsluitend toegestaan voor eigen, niet commercieel, gebruik en binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande toestemming van Hero Baby nodig. Deze wordt gegeven, tenzij de inhoud of het imago van de gastsite zich niet verdraagt met de naam en reputatie van Hero Baby, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn de eigendom van Hero Baby en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op een ander website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Hero Baby of de desbetreffende licentiegever.

Wijziging van de website
Hero Baby behoudt zich, zonder daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden, het recht voor om deze website en te allen tijde, met werking op dezelfde dag, te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toepasselijk Recht en bevoegde rechter
Op (het gebruik van) de Hero Baby -website is het Nederlandse recht van toepassing. De beslechting van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze website, wordt, voorzover de wet dat toelaat, in eerste instantie opgedragen aan de Rechtbank Breda.
Deze website is beoordeeld en goedgekeurd door Keuringsraad KOAG/KAG. 
Toelatingsnummer: 4334-0418-0418

Deze informatie is het laatst bijgewerkt: maart 2019.